Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

]

Podmínky ManageEngine Partner Summit 2023

I Definice

Význam termínů použitých v níže uvedených podmínkách je následující:

 1. ManageEngine Partner Summit – akce pořádaná společností MWT Solutions S.A., Organizační složka za účelem projednání témat obsažených v programu.
 2. Pořadatel – MWT Solutions S.A., Organizační složka se sídlem na adrese MWT Solutions S.A., Organizační složka, Freyova 1/12, Vysočany,190 00, Praha 9
 3. Účastník – osoba, která se akce (ManageEngine Partner Summit) účastní jako pozvaný zástupce Partnera.
 4. Přihláška – úkony, které účastník učinil za účelem registrace na akci.
 5. Registrační formulář – dokument podle vzoru v elektronické podobě, účinně doručený pořadateli.

II Všeobecná ustanovení

 1. Akce (ManageEngine Partner Summit) se bude konat v místě uvedeném na webové stránce s registračním formulářem.
 2. Pořadatelem akce je MWT Solutions S.A., Organizační složka.
 3. Oficiální webové stránky akce jsou: https://manageengine.mwtsolutions.eu/cs/manageengine-partner-summit-2023-praha

III Pravidla účasti na akci ManageEngine Partner Summit

 1. Podmínkou účasti na akci je účinné podání přihlášky prostřednictvím registračního formuláře, který se nachází na stránce obsažené ve zvacím e-mailu
 2. Na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři bude zaslán e-mail s aktivačním odkazem, po jeho potvrzení bude registrace na akci dokončena.
 3. Zrušení účasti je možné nejpozději 3 pracovní dny před datem konání akce a vyžaduje zaslání e-mailu na adresu info@mwtsolutions.cz.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru zaslaných přihlášek. V případě zamítnutí přihlášky nebudou osobní údaje pořadatelem akce zpracovány. O této skutečnosti bude pořadatel informovat e-mailem.
 5. Akce se mohou zúčastnit maximálně dva zástupci jedné společnosti.
 6. Je přísně zakázáno zaznamenávat a jakýmkoli způsobem sdílet materiály prezentované během akce.
 7. Aby se zabránilo šíření viru SARS-CoV-2, akce bude probíhat za dodržení všech bezpečnostních opatření a pravidel vyplývajících z pokynů platných v České republice v době konání akce.

IV Osobní údaje

 1. Správcem osobních údajů je pořadatel.
 2. Osobní údaje poskytnuté ve formuláři budou zpracovávány za účelem organizace a realizace konference, tj. na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 3. Pořadatel může zpracovávat osobní údaje účastníka pro marketingové účely související s činností firmy MWT Solutions S.A., Organizační složka a to na základě samostatného souhlasu vyjádřeného účastníkem zaškrtnutím příslušného políčka v registračním formuláři, tj. na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 4. Příjemci údajů účastníka mohou být oprávnění zaměstnanci pořadatele, výrobce systémů ManageEngine a partneři MWT Solutions S.A., Organizační složka.
 5. Osobní údaje poskytnuté účastníkem budou uchovávány až do doby konání konference a pro statistické účely – jeden měsíc po jejím skončení. V případě souhlasu s prováděním marketingových aktivit – do doby jeho odvolání.
 6. Účastník má právo přístupu ke svým údajům a právo na opravu, vymazání, omezení zpracování, jakož i právo na přenos údajů, právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu poskytnutého před jeho odvoláním.
 7. Účastník má právo podat stížnost u dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů – předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud zjistí, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušení ustanovení GDPR.
 8. Na základě osobních údajů účastníka nebudou činěna žádná automatizovaná rozhodnutí, tj. nebudou předmětem profilování.
 9. Poskytnutí údajů účastníka v přihlášce na akci, jak je uvedeno v bodě 2, je nezbytné pro organizaci akce a v další fázi pro její konání. Poskytnutí samostatného souhlasu účastníka pro účely marketingových aktivit je dobrovolné a není podmínkou registrace.
 10. Účastník může kdykoli po skončení akce odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.
 11. Pro uplatnění výše uvedených práv stačí zaslat e-mail pořadateli na následující adresu: gdpr@mwtsolutions.eu.

V Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit. V případě zrušení bude pořadatel informovat registrované účastníky e-mailem.
 2. Pořadatel připouští možnost zavádění drobných změn v programu.
 3. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat pořádkové, požární a bezpečnostní předpisy, jakož i předpisy a nařízení objektu platná v místě konání akce.
 4. Pořadatel nenese odpovědnost za události nebo škody na majetku či osobách, ke kterým došlo bez jeho zavinění, zejména v důsledku nedodržení podmínek účasti. Pořadatel neodpovídá za věci účastníků, které byly během akce ztraceny, poškozeny nebo odcizeny.
 5. Účastníci nesou plnou hmotnou odpovědnost za veškeré škody, které způsobí, a to i v prostorách, kde se konají jakékoli aktivity související s akcí.
 6. Kontakt mezi pořadatelem a účastníkem, který zaslal pořadateli registrační formulář, probíhá elektronicky, a to ze strany pořadatele na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři a ze strany účastníka na následující e-mailovou adresu: info@mwtsolutions.cz.
 7. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne: 29.03.2023.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek.