Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

]

Zásady ochrany osobních údajů

I Úvod 

Ochrana osobních údajů a bezpečnost informací byla vždy v činnosti společnosti MWT Solutions S.A. prioritou. Jako odpovědné a uvědomělé organizaci nám záleží na řádném informování o záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů, zejména s ohledem na nová ustanovení o ochraně osobních údajů, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR). Jsme si vědomi, že informace mají konkrétní hodnotu, kterou je třeba vhodným způsobem chránit. S ohledem na bezpečnost vašich údajů uvádíme v tomto dokumentu klíčové informace o právním základu zpracování osobních údajů, jejich používání a získávání.

II MWT Solutions S.A. 

MWT Solutions S.A. se sídlem Freyova 1/12, Vysočany, 190 00 Praha 9, dále jen společnost. 

Jsme distributorem řešení pro správu IT infrastruktury s přidanou hodnotou značky ManageEngine. Výsledky naší spolupráce s tímto dodavatelem ocenili zákazníci z mnoha odvětví: finančního, výrobního, farmaceutického, energetického, veřejné a místní správy. Podporujeme naše partnery při navrhování řešení založených na produktech, které nabízíme. Poskytujeme školicí a implementační služby. Poskytujeme obchodní, procesní a technologické poradenství. 

III Kdy platí tyto zásady ochrany osobních údajů? 

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny případy, kdy je společnost MWT Solutions S.A. správcem osobních údajů a osobní údaje zpracovává. To platí jak pro osobní údaje získané přímo od osoby, které se údaje týkají, tak případů, kdy jsme osobní údaje získali z jiných zdrojů. MWT Solutions S.A.  plní své informační povinnosti v obou výše uvedených situacích, specifikovaných v čl. 13 a čl. 14 GDPR v souladu s těmito ustanoveními. 

MWT Solutions S.A.  je správcem marketingových procesů (včetně správy účtů na sociálních sítích), IT (včetně IT systémů shromažďujících osobní údaje, například obchodních partnerů), bezpečnostních incidentů a koordinuje procesy náboru zaměstnanců. Společnost také provozuje webovou stránku www.mwtsolutions.pl, proto koordinuje zpracování osobních údajů zasílaných prostřednictvím formulářů uvedených na této webové stránce (např. s použitím kontaktního formuláře). 

 

IV Rozsah, metody a účely zpracování údajů 

Chceme, aby všechny informace týkající se metod a právních základů zpracování osobních údajů, jakož i účelů, pro které je zpracováváme, byly srozumitelné. Doporučujeme vám přečíst si níže uvedený seznam způsobů zpracování osobních údajů. 

IV.I. Zpracování osobních údajů návštěvníků webové stránky provozované společností MWT Solutions S.A. nebo využívajících služby poskytované elektronicky 

1. Obecné informace 

Každá fyzická osoba využívající námi poskytované služby elektronickou cestou nebo, která navštíví naše naše webové stránky, má možnost kontroly osobních údajů, které nám poskytuje. Tímto sdělujeme, že takto získaná uživatelská data se omezují na nezbytné minimum nutné k poskytování služeb na požadované úrovni. 

2. Soubory cookies 

Webové stránky neshromažďují automaticky žádné informace, kromě informací obsažených v souborech cookies. 

Soubory cookies jsou data, zejména textové soubory, ukládané v zařízení uživatele webových stránek. Jsou určeny k používání webových stránek. Soubory cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení na koncovém zařízení a jedinečnou dvojici atributů klíč – hodnota. 

Soubory cookies se používají pro následující účely: 

  1. a) přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele; tyto soubory umožňují zejména rozpoznat zařízení uživatele webových stránek a webové stránky správně zobrazit;
  2. b) vytváření statistik umožňujících vylepšit strukturu a obsah;

Webové stránky používají dva typy souborů cookies: „mandatorní” (session cookies) a „trvalé” (persistent cookies). Mandatorní soubory cookies jsou dočasnými soubory, které se ukládají na koncovém zařízení uživatele až do odhlášení, opuštění webu nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). Trvalé soubory cookies se ukládají na koncovém zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookies nebo do doby, než je uživatel odstraní. 

Webové stránky používají dva typy souborů cookies: 

  1. a) „nezbytné“ soubory cookies, umožňující používání služeb dostupných na webových stránkách;
  2. b) soubory cookies používané k zajištění bezpečnosti;
  3. c) „výkonnostní“ soubory cookies, umožňující shromažďovat informace o způsobu používání webových stránek;
  4. d) „funkční“ soubory cookies, umožňující „zapamatování“ si nastavení zvolených uživatelem a přizpůsobení uživatelského rozhraní.

V mnoha případech umožňuje software používaný k procházení webových stránek (webový prohlížeč) ve výchozím nastavení ukládání souborů cookies na koncovém zařízení uživatele. Uživatelé webových stránek mohou svá nastavení souborů cookies kdykoli změnit. Tato nastavení lze změnit zejména tak, aby blokovala automatické zpracování souborů cookies v nastavení webového prohlížeče nebo pokaždé informovala o jejich uložení v zařízení uživatele webových stránek. Podrobné informace o možnostech a metodách práce se soubory cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče). 

 

Mějte na paměti, že omezení použití souborů cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách. 

Soubory cookies umísťované v koncovém zařízení uživatele webových stránek mohou být také použity inzerenty a partnery, kteří s námi spolupracují. 

 

3. Registrace a online formuláře 

Návštěvníci webových stránek MWT Solutions S.A. mohou společnost kontaktovat vyplněním kontaktního formuláře. Pro využití výše uvedených možností je nutné, aby osoba, která se registruje, poskytla své osobní údaje. Mějte prosím na paměti, že budou použity pouze k účelu, pro který byly uvedeny, a se souhlasem osoby, která je poskytuje. 

4. Snímky  

Fotografie a grafické prvky uváděné na webových stránkách jsou majetkem společnosti MWT Solutions S.A.  nebo pocházejí z obrazových a graficých databází, jako jsou např.  Freepik, Flaticon nebo byly zakoupeny od agentur pro použití na webových stránkách. 

IV.II. Zpracování osobních údajů osob kontaktujících MWT Solutions S.A.  za účelem získání informací o nabídce nebo sdílení komentářů týkajících se služeb nebo za účelem uzavření smlouvy 

U fyzických osob kontaktujících společnost MWT Solutions S.A. za účelem získání informací o nabídce, vyjádření jejich názorů, komentářů a kontaktujících se se záměrem uzavřít smlouvu, shromažďujeme následující osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo. 

 

Žádáme vás, abyste prostřednictvím webových stránek neuváděli informace, které obsahují zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v článku 9 odstavec 1 GDPR (informace o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání nebo filozofickém přesvědčení, členství v odborech, informace týkající se fyzického nebo duševního zdraví, genetické a biometrické údaje, informace o sexuálním životě nebo sexuální orientaci a trestní minulosti). Pokud z jakéhokoli důvodu tyto informace poskytnete, bude to posouzeno jako výslovný souhlas se shromažďováním a používáním těchto informací způsobem uvedeným v tomto dokumentu nebo v místě, kde byly tyto informace zveřejněny. 

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji zawierających szczególne kategorie danych osobowych, wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO (informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

IV.III. Zpracování osobních údajů zákazníků a potenciálních zákazníků 

MWT Solutions S.A.  pracovává osobní údaje svých zákazníků a potenciálních zákazníků. Mezi nimi mohou být také údaje kontaktních osob na straně zákazníků a potenciálních zákazníků (jejich zaměstnanců). Tento typ osobních údajů je zpracováván v IT systémech používaných společností MWT Solutions S.A., včetně systému CRM. Mezi osobní údaje zpracovávané pro tyto účely patří mimo jiné: jméno a příjmení, jméno zaměstnavatele, pracovní pozice kontaktní osoby, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo jiné služební kontaktní údaje. 

 

IV.IV. Zpracování údajů návštěvníků obchodního profilu společnosti MWT Solutions S.A. 

MWT Solutions S.A.  a Facebook jsou spolupracujícími správci údajů uživatelů, kteří si přidali k oblíbeným obchodní profil společnosti MWT Solutions S.A., který je dostupný na adrese: 

https://www.facebook.com/MWT-Solutions-Czech-438633189829059 

Společnost MWT Solutions S.A. můžete tedy jako správce obchodního profilu generovat anonymní statistická data o návštěvnících webových stránek pomocí funkce zpřístupněné Facebookem. Tyto údaje jsou shromažďovány díky souborům cookies, z nichž každý obsahuje jedinečný uživatelský kód (jsou aktivní dva roky a Facebook je ukládá na pevný disk počítače nebo na jakýkoliv jiný nosič osob navštěvujících domovskou stránku). Uživatelský kód, který lze propojit s údaji o připojení uživatelů registrovaných na Facebooku, se stáhne a zpracuje při otevření obchodního profilu. Ačkoli se jedná o anonymní data, může společnost MWT Solutions S.A. požádat Facebook, aby je zpracoval z hlediska: 

  • demografických údajů (např. trendů týkajících se věku, pohlaví, rodinného stavu a profesního statutu), 
  • informací o životním stylu a zájmech, 
  • zeměpisných údajů umožňujících určit, kde je vhodné provést zvláštní propagační akce nebo uspořádat akce, jak nejlépe zacílit informační nabídku. 

Zároveň mohou být údaje lidí, kteří si obchodní profil přidali k oblíbeným, zpracovány v anonymizované podobě v případě 

komunikace s MWT Solutions S.A. prostřednictvím Messengeru, dostupného na Facebooku, 

komentování příspěvků zveřejňovaných na obchodním profilu MWT Solutions S.A. 

V žádném případě nebudou údaje osob, které si obchodní profil společnosti MWT Solutions S.A. přidaly k oblíbeným, použity k jinému účelu, než ke kterému byly poskytnuty. Jejich zpracování bude probíhat pouze na Facebooku a v souladu s obecnými podmínkami používání webových stránek. 

Osobní údaje mohou být poskytovány mimo Polsko, Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor pouze v rámci této sociální sítě. 

Další informace týkající se elektronické korespondence 

Pokud nám posíláte e-mail, mějte prosím na zřeteli, že nezašifrované e-mailové zprávy odesílané přes internet, nejsou dostatečně chráněny před neoprávněným přístupem třetích stran. 

IV.V. Zpracování údajů o uchazečích o zaměstnání 

Údaje o uchazečích o práci jsou shromažďovány pro potřeby zajištění náborů a k provedení úkonů před uzavřením smlouvy. Dále může společnost zpracovávat údaje, pokud uchazeč o zaměstnání souhlasí s jejich zpracováním pro potřeby budoucích náborů. 

 

Údaje o uchazečích o zaměstnání budeme zpracovávat během náborového procesu. 

 

Pokud zpracování probíhá na základě souhlasu s účastí v budoucích náborových řízeních, budou osobní údaje zpracovávány až do doby jejich zpětvzetí. 

 

Právní důvody zpracování 

1. Zpracování osobních údajů návštěvníků webové stránky, provozované společností MWT Solutions S.A., využívajících služeb poskytovaných elektronicky nebo vyjadřujících se na obchodním profilu společnosti MWT Solutions S.A. na sociálních sítích, je založeno na různých právních důvodech pro zpracování v závislosti na kategorii osobních údajů, které zpracováváme, a dle účelu zpracování. Osobní údaje návštěvníků našich webových stránek zpracováváme na základě oprávněného zájmu správce údajů (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na základě souhlasu v případě, že jsme o vyslovení tohoto souhlasu požádali osobu, jíž se údaje týkají (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Údaje osob, které vyplní online/kontaktní formulář zpracováváme, protože je to nezbytné pro účely naplnění smlouvy nebo provedení opatření směřujících k uzavření této smlouvy, na žádost osoby poskytující své údaje (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), na základě souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) nebo na základě oprávněného zájmu správce, kterým je poskytnutí odpovědi na položenou otázku (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Údaje lidí navštěvujících náš profil jsou zpracovávány v souladu s pravidly používání služby Facebook na základě souhlasu uživatele (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). 

2. Zpracování osobních údajů osob kontaktujících MWT Solutions S.A. Získání informací o nabídce nebo sdílení komentářů týkajících se služeb, jakož i navázání kontaktu za účelem uzavření smlouvy probíhá na základě souhlasu vyjádřeného uživatelem, který svůj požadavek směřuje společnosti MWT Solutions S.A.  (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) nebo za účelem plnění smlouvy (realizace požadavku) uplatněného danou osobu (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Poskytnuté údaje mohou být zpracovávány také na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů (čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR). 

3. Zpracování osobních údajů fyzických osob, kteří jsou potenciálními klienty, je založeno na:

a) oprávněném zájmu společnosti MWT Solutions A. jako správce údajů (zejména při vytváření databází, přímém marketingu vlastních produktů); (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);

b) souhlasu (zejména souhlasu s e-mailovým marketingem nebo telemarketingem); (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

VI Období zpracovávání údajů 

MWT Solutions S.A.  zpracovává osobní údaje a po určitou dobu je uchovává v závislosti na právním důvodu, který je legislativní podmínkou pro zpracování osobních údajů. Upozorňujeme, že společnost MWT Solutions S.A.  zpracovává osobní údaje na základě souhlasu, doba zpracování trvá, dokud subjekt údajů tento souhlas neodvolá nebo dokud nebude dokončen účel zpracování;  

 

oprávněný zájem správce údajů, doba zpracování trvá až do ukončení výše uvedeného zájmu (např. promlčecí doby u občanskoprávních nároků) nebo dokud subjekt údajů nevznese námitku proti dalšímu zpracování v případech, kdy je možné takovou námitku podat 

dle platných právních předpisů, dobu zpracování údajů v těchto případech určují tyto předpisy; 

 

Pokud neexistují konkrétní právní nebo smluvní požadavky, je základní doba uchovávání osobních údajů v případě záznamů a jiných listinných dokladů pořízených v průběhu plnění smlouvy maximálně 6 let. 

VII Příjemci údajů 

Osobní údaje předáváme jiným subjektům na základě požadavků zákona nebo v souvislosti s účelem, pro který nám byly poskytnuty. Zároveň prohlašujeme, že využíváme pouze služeb prověřených subjektů, známých na místním trhu a zaručujících bezpečnost údajů. Smlouvy, na základě kterých svěřujeme zpracování osobních údajů, obsahují ustanovení o ochranných opatřeních, která požadujeme, zajišťujících důvěrnost, integritu a dostupnost poskytovaných údajů.

 

Osobní údaje můžeme předávat společnostem nebo jiným důvěryhodným obchodním partnerům, kteří poskytují služby jménem společnosti a subjektům, s nimiž spolupracujeme. Kromě toho mohou být údaje předány poskytovatelům takových služeb, jako jsou řešení pohledávek, daňové, právní a účetní služby. Osobní údaje jsou předávány těmto subjektům a dalším třetím stranám pouze v případě, že je to nutné k poskytování služeb, jejichž subjekty, jichž se údaje týkají, požadovaly nebo oprávnily k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti nebo pokud je k tomu společnost zavázána podle platných zákonů, soudních předpisů nebo předpisy ostatních úřadů nebo pokud je zveřejnění osobních údajů jinak nezbytné k podpoře zákonných nebo trestních ujednání nebo soudního procesu. 

Kromě toho budou mít přístup k osobním údajům oprávnění zaměstnanci společnosti. 

VIII Práva související se zpracováním osobních údajů 

Práva fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů zahrnují: 

a) Právo na přístup k svým osobním údajům

b) Právo údaje opravovat

c) Právo omezit zpracování osobních údajů

d) Právo požadovat odstranění údajů

e) Právo na přenos osobních údajů k jinému správci údajů

Fyzické osoby mají stanovená práva týkající se jejich osobních údajů a společnost MWT Solutions S.A.  jako jejich správce odpovídá za uplatnění těchto práv v souladu s platnými zákony. 

Rádi bychom vás také informovali, že každá z fyzických osob má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. V případě osobních údajů má fyzická osoba právo v právem odůvodněných případech vznést námitku z důvodů souvisejících s její konkrétní situací. Pokud toto právo využije, společnost přestane pro tyto účely údaje zpracovávat,  pokud neprokáže existenci platných právně platných důvodů pro zpracování, převažujících nad zájmy fyzické osoby, nad její práva a svobody nebo důvodů ověřování, vymáhání nebo ochrany nároků. 

Právo vznést námitku lze uplatnit na e-mailovou adresu: gdpr@mwtsolutions.eu nebo poštou na následující adresu: MWT Solutions S.A.  Freyova 1/12, Vysočany, 190 00 Praha 9 . 

IX PUNKT KONTAKTOWY

Výše uvedená práva lze uplatnit kontaktem na e-mailové adrese gdpr@mwtsolutions.eu nebo poštou na následující adresu: MWT Solutions S.A. Freyova 1/12, Vysočany, 190 00 Praha 9  

 

X Změny těchto zásad ochrany osobních údajů 

Zavazujeme se tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně přezkoumávat a upravovat, pokud se to ukáže jako nezbytné nebo žádoucí z důvodu nových právních ustanovení, nových pokynů orgánů odpovědných za dohled nad procesy ochrany osobních údajů a z důvodů osvědčených postupů uplatňovaných v oblasti ochrany osobních údajů.