Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

]

Podmínky konference ManageEngine RoadShow 2024

I Definice

Význam termínů použitých v níže uvedených podmínkách je následující:

 1. Konference – akce pořádaná společností MWT Solutions S.A., Organizační složka za účelem projednání témat obsažených v programu.
 2. Pořadatel – MWT Solutions S.A., Organizační složka se sídlem na adrese MWT Solutions S.A., Organizační složka, Freyova 1/12, Vysočany,190 00, Praha 9
 3. Účastník – osoba, která se konference účastní aktivně (prezentující) nebo pasivně (posluchač).
 4. Přihláška – úkony, které účastník učinil za účelem registrace na konferenci.
 5. Registrační formulář – dokument podle vzoru v elektronické podobě, účinně doručený pořadateli.

II Všeobecná ustanovení

 1. Konference se bude konat v místě uvedeném na webové stránce s registrašním formulářem.
 2. Pořadatelem konference je MWT Solutions S.A., Organizační složka.
 3. Oficiální webové stránky konference jsou: mwtsolutions.eu

III Pravidla účasti na konferenci

 1. Podmínkou účasti na konferenci je účinné podání přihlášky prostřednictvím registračního formuláře, který se nachází na stránce https://manageengine.mwtsolutions.eu/cs/manageengine-road-show-2024
 2. Na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři bude zaslán e-mail s aktivačním odkazem, po jeho potvrzení bude registrace na konferenci dokončena.
 3. Zrušení účasti je možné nejpozději 3 pracovní dny před datem konání konference a vyžaduje zaslání e-mailu na adresu info@mwtsolutions.cz.
 4. Účastník konference prohlašuje, že osoba uvedená v registračním formuláři je zaměstnancem společnosti uvedené ve formuláři.
 5. Konference se mohou zúčastnit maximálně 2 zástupci z jedné společnosti. 
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo selektovat podané přihlášky, zejména odmítnout ty, které podaly subjekty provozující konkurenční činnost ve vztahu k pořadateli. Nebude-li přihláška přijata, osobní údaje budou odmítnuty a nebudou pořadatelem konference dále zpracovávány. Pořadatel tuto skutečnost oznámí odesilateli přihlášky e-mailem.
 7. Je přísně zakázáno zaznamenávat a jakýmkoli způsobem sdílet materiály prezentované během konference.
 8. Aby se zabránilo šíření viru SARS-CoV-2, konference bude probíhat za dodržení všech bezpečnostních opatření a pravidel vyplývajících z pokynů platných v České republice v době konání konference.

IV Osobní údaje

 1. Správcem osobních údajů je pořadatel.
 2. Osobní údaje poskytnuté ve formuláři budou zpracovávány za účelem organizace a realizace konference, tj. na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 3. Pořadatel může zpracovávat osobní údaje účastníka pro marketingové účely související s činností firmy MWT Solutions S.A., Organizační složka a to na základě samostatného souhlasu vyjádřeného účastníkem zaškrtnutím příslušného políčka v registračním formuláři, tj. na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 4. Příjemci údajů účastníka mohou být oprávnění zaměstnanci pořadatele, výrobce systémů ManageEngine a partneři MWT Solutions S.A., Organizační složka.
 5. Osobní údaje poskytnuté účastníkem budou uchovávány až do doby konání konference a pro statistické účely – jeden měsíc po jejím skončení. V případě souhlasu s prováděním marketingových aktivit – do doby jeho odvolání.
 6. Účastník má právo přístupu ke svým údajům a právo na opravu, vymazání, omezení zpracování, jakož i právo na přenos údajů, právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu poskytnutého před jeho odvoláním.
 7. Účastník má právo podat stížnost u dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů – předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud zjistí, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušení ustanovení GDPR.
 8. Na základě osobních údajů účastníka nebudou činěna žádná automatizovaná rozhodnutí, tj. nebudou předmětem profilování.
 9. Poskytnutí údajů účastníka v přihlášce na konferenci, jak je uvedeno v bodě 2, je nezbytné pro organizaci konference a v další fázi pro její konání. Poskytnutí samostatného souhlasu účastníka pro účely marketingových aktivit je dobrovolné a není podmínkou registrace na konferenci.
 10. Účastník může kdykoli po skončení konference odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.
 11. Pro uplatnění výše uvedených práv stačí zaslat e-mail pořadateli na následující adresu: gdpr@mwtsolutions.eu.

V Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo konferenci zrušit. V případě zrušení bude pořadatel informovat registrované účastníky e-mailem.
 2. Pořadatel připouští možnost zavádění drobných změn v programu konference.
 3. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat pořádkové, požární a bezpečnostní předpisy, jakož i předpisy a nařízení objektu platná v místě konání konference.
 4. Pořadatel nenese odpovědnost za události nebo škody na majetku či osobách, ke kterým došlo bez jeho zavinění, zejména v důsledku nedodržení podmínek účasti. Pořadatel neodpovídá za věci účastníků, které byly během konference ztraceny, poškozeny nebo odcizeny.
 5. Účastníci nesou plnou hmotnou odpovědnost za veškeré škody, které způsobí, a to i v prostorách, kde se konají jakékoli aktivity související s konferencí.
 6. Kontakt mezi pořadatelem a účastníkem, který zaslal pořadateli registrační formulář, probíhá elektronicky, a to ze strany pořadatele na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři a ze strany účastníka na následující e-mailovou adresu: info@mwtsolutions.cz.
 7. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne: 08.04.2024.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek.