]

  Regulamin Partner Summer Meeting 2021

  I Definicje

  Znaczenie terminów używanych w poniższym Regulaminie jest następujące:

  1. Spotkanie – wydarzenie zorganizowane przez firmę MWT Solutions S.A. w celu omówienia określonej w programie tematyki.
  2. Organizator – firma MWT Solutions S.A. z siedzibą przy ulicy Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, o numerze KRS 0000736715.
  3. Uczestnik – osoba uczestnicząca w sposób czynny (Prelegent) lub bierny (Słuchacz) w Spotkaniu.
  4. Zgłoszenie – działania podjęte przez Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie na Konferencję.
  5. Formularz rejestracyjny – dokument według wzoru, w postaci elektronicznej, skutecznie dostarczony do Organizatora.

  II Postanowienia ogólne

  1. Spotkanie odbędzie się w miejscu wskazanym w formularzu rejestracyjnym.
  2. Organizatorem Spotkania jest firma MWT Solutions S.A.
  3. Oficjalnym serwisem dla Spotkania jest strona: https://www.mwtsolutions.eu

  III Zasady uczestnictwa w Spotkaniu

  1. Warunkiem uczestnictwa w Spotkaniu jest skuteczne dokonanie zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie https://www.mwtsolutions.eu
  2. Na adres poczty elektronicznej, podany w formularzu rejestracyjnym, zostanie przesłany mail z linkiem aktywacyjnym, po jego zaakceptowaniu następuje prawidłowa rejestracji na Spotkanie.
  3. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe nie później niż na 3 dni roboczych przed terminem Spotkania i wymaga wysłania maila na adres marketing@mwtsolutions.eu.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń. W przypadku nie przyjęcia zgłoszenia, dane osobowe zostaną odrzucone i nie będą przetwarzane przez Organizatora wydarzenia. Organizator powiadomi o tym fakcie drogą mailową.
  5. W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 konferencja będzie prowadzona z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa, wynikających z wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących organizowania spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii.

  IV Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  2. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Spotkania tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  3. Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celach marketingowych, związanych z działalnością firmy MWT Solutions S.A., na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Uczestnika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Odbiorcami danych Uczestnika mogą być upoważnieni pracownicy Organizatora.
  5. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji spotkania, oraz w celach statystycznych – miesiąc po jej zakończeniu. W przypadku zgody w celu prowadzenia działań marketingowych – do czasu jej cofnięcia.
  6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO.
  8. W oparciu o dane osobowe Uczestnika nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Podanie przez Uczestnika danych w formularzu zgłoszeniowym na Spotkanie, wskazanych w pkt. 2 jest niezbędne do organizacji Spotkania, a w kolejnym etapie do jej przeprowadzenia. Wyrażenie przez Uczestnika odrębnej zgody w celu prowadzenia działań marketingowych jest dobrowolne i nie stanowi warunku zgłoszenia udziału w Spotkaniu.
  10. Uczestnik może w dowolnym momencie po Spotkaniu wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
  11. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw wystarczy przesłać do Organizatora wiadomość e-mail na adres: gdpr@mwtsolutions.eu.

  V Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Spotkania. W przypadku odwołania Organizator poinformuje o tym mailowo zarejestrowanych Uczestników.
  2. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian do programu Spotkania.
  3. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa, a także regulaminu obiektu, obowiązujących w miejscu odbywania się Spotkania.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i szkody materialne oraz szkody na osobie powstałe bez jego winy, w szczególności wynikające z nieprzestrzegania warunków uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które zostaną zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Spotkania.
  5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia, także na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Spotkaniem.
  6. Kontakt pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który przesłał Organizatorowi formularz rejestracyjny, odbywa się drogą elektroniczną, po stronie Uczestnika na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym, a po stronie Organizatora na następujący adres
   e-mail: marketing@mwtsolutions.eu.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.08.2021.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.