]

  Regulamin ManageEngine BusinessLunch 2024

  I Definicje

  Znaczenie terminów używanych w poniższym Regulaminie jest następujące:

  1. Konferencja – wydarzenie zorganizowane przez firmę MWT Solutions S.A. w celu omówienia określonej w programie tematyki.
  2. Organizator – firma MWT Solutions S.A. z siedzibą przy ulicy Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, o numerze KRS 0000736715.
  3. Uczestnik – osoba fizyczna, pracująca w firmie, która zarejestrowała się na Konferencję podając pełne dane, w tym: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy oraz dane kontaktowe. Uczestnik może pełnić rolę Prelegenta lub Słuchacza. Akceptacja uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczna z potwierdzeniem prawdziwości podanych danych oraz przynależności do reprezentowanej firmy. Uczestnikiem konferencji nie mogą być przedstawiciele partnera MWT Solutions S.A.
  4. Zgłoszenie – działania podjęte przez Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie na Konferencję.
  5. Formularz rejestracyjny – dokument według wzoru, w postaci elektronicznej, skutecznie dostarczony do Organizatora.
  6. Warsztaty – Uczestnikiem Warsztatów nie mogą być przedstawiciele partnera firmy MWT Solutions.

  II Postanowienia ogólne

  1. Konferencja odbędzie się w miejscu wskazanym w formularzu rejestracyjnym.
  2. Zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza oznacza zgodę osoby zgłaszającej na treść oraz warunki niniejszego Regulaminu.
  3. Oficjalnym serwisem dla Konferencji jest strona: https://manageengine.mwtsolutions.eu/pl/manageengine-business-lunch-2024

  III Zasady uczestnictwa w Konferencji

  1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest skuteczne dokonanie zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie mwtsolutions.eu oraz akceptacja zgłoszenia przez Organizatora.
  2. Na adres poczty elektronicznej, podany w formularzu rejestracyjnym, zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji na Konferencję.
  3. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem Konferencji i wymaga wysłania e-mail na adres marketing@mwtsolutions.pl pod rygorem naliczenia rekompensaty na rzecz Organizatora w wysokości 199 zł netto przez daną osobę zgłaszającą uczestnictwo.
  4. W Konferencji może uczestniczyć maksymalnie dwóch przedstawicieli jednej organizacji.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zaakceptowania wybranych przez siebie zgłoszeń. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia, dane osobowe zostają usunięte przez Organizatora o czym Organizator powiadomi drogą mailową osobę zgłaszającą.

  IV Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  2. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konferencji.
  3. Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celach marketingowych, związanych z działalnością firmy MWT Solutions S.A., na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Uczestnika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
  4. Odbiorcami danych Uczestnika mogą być upoważnieni pracownicy Organizatora.
  5. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji Konferencji oraz Warsztatów, oraz jeden miesiąc po jej zakończeniu. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach prowadzenia działań marketingowych dane osobowe przechowywane będą  do czasu cofnięcia tej zgody przez Uczestnika bądź jej modyfikacji.
  6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO.
  8. W oparciu o dane osobowe Uczestnika nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Podanie przez Uczestnika danych w formularzu zgłoszeniowym na Konferencję jest niezbędne do organizacji Konferencji oraz Warsztatów. Wyrażenie przez Uczestnika odrębnej zgody w celu prowadzenia działań marketingowych jest dobrowolne i nie stanowi warunku zgłoszenia udziału w Konferencji.
  10. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gdpr@mwtsolutions.eu

  V Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji. W przypadku odwołania Organizator poinformuje o tym mailowo zarejestrowanych Uczestników.
  2. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do programu.
  3. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa, a także regulaminu obiektu, obowiązujących w miejscu odbywania się Konferencji.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i szkody materialne oraz szkody na osobie powstałe bez jego winy, w szczególności wynikające z nieprzestrzegania warunków uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników podczas Wydarzenia.
  5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia, także na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
  6. Organizator nie zapewnia oraz nie opłaca miejsc parkingowych oraz miejsc noclegowych dla Uczestników a wszelkie koszty związane z uczestnictwem ponoszone są przez Uczestników we własnym zakresie.
  7. Kontakt pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem,  odbywa się drogą elektroniczną, na adres e-mail Uczestnika wskazany w formularzu rejestracyjnym, oraz na adres Organizatora: marketing@mwtsolutions.eu
  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.07.2024 r.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie.