]

  Regulamin ManageEngine Partner Summit 2021

  I Definicje

  Znaczenie terminów używanych w poniższym Regulaminie jest następujące:

  1. Konferencja – wydarzenie zorganizowane przez firmę MWT Solutions S.A. w celu omówienia określonej w programie tematyki.
  2. Organizator – firma MWT Solutions S.A. z siedzibą przy ulicy Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, o numerze KRS 0000736715.
  3. Uczestnik – osoba uczestnicząca w sposób czynny (Prelegent) lub bierny (Słuchacz) w Konferencji.
  4. Zgłoszenie – działania podjęte przez Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie na Konferencję.
  5. Formularz rejestracyjny – dokument według wzoru, w postaci elektronicznej, skutecznie dostarczony do Organizatora.

  II Postanowienia ogólne

  1. Konferencja odbędzie się online, a link do transmisji Uczestnik otrzyma w wiadomości e-mail.
  2. Organizatorem Konferencji jest firma MWT Solutions S.A.
  3. Oficjalnym serwisem dla Konferencji jest strona: www.partnersummit2021.mwtsolutions.eu

  III Zasady uczestnictwa w Konferencji

  1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest skuteczne dokonanie zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie: www.partnersummit2021.mwtsolutions.eu
  2. Na adres poczty elektronicznej, podany w formularzu rejestracyjnym, zostanie przesłany mail z linkiem aktywacyjnym, po jego zaakceptowaniu następuje prawidłowa rejestracji na Konferencję.
  3. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe nie później niż na 3 dni roboczych przed terminem Konferencji i wymaga wysłania maila na adres: marketing@mwtsolutions.eu  
  4. Uczestnik Konferencji oświadcza, że podmiot wskazany w formularzu rejestracyjnym jest pracownikiem firmy, wskazanej w formularzu.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń, w szczególności do odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora. W przypadku nie przyjęcia zgłoszenia, dane osobowe zostaną odrzucone i nie będą przetwarzane przez Organizatora wydarzenia. Organizator powiadomi o tym fakcie drogą mailową.
  6. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania i udostępniania w jakikolwiek sposób materiałów prezentowanych podczas konferencji.

  IV Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  2. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konferencji tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  3. Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celach marketingowych, związanych z działalnością firmy MWT Solutions S.A., na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Uczestnika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Odbiorcami danych Uczestnika mogą być upoważnieni pracownicy Organizatora.
  5. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji konferencji, oraz w celach statystycznych – miesiąc po jej zakończeniu. W przypadku zgody w celu prowadzenia działań marketingowych – do czasu jej cofnięcia.
  6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO.
  8. W oparciu o dane osobowe Uczestnika nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Podanie przez Uczestnika danych w formularzu zgłoszeniowym na Konferencję, wskazanych w pkt. 2 jest niezbędne do organizacji Konferencji, a w kolejnym etapie do jej przeprowadzenia. Wyrażenie przez Uczestnika odrębnej zgody w celu prowadzenia działań marketingowych jest dobrowolne i nie stanowi warunku zgłoszenia udziału w Konferencji.
  10. Uczestnik może w dowolnym momencie po Konferencji wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
  11. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw wystarczy przesłać do Organizatora wiadomość e-mail na adres: gdpr@mwtsolutions.eu.

  V Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji. W przypadku odwołania Organizator poinformuje o tym mailowo zarejestrowanych Uczestników.
  2. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian do programu Konferencji.
  3. Kontakt pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który przesłał Organizatorowi formularz rejestracyjny, odbywa się drogą elektroniczną, po stronie Uczestnika na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym, a po stronie Organizatora na następujący adres e-mail: marketing@mwtsolutions.eu.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.03.2021.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.