]

  Regulamin Partner Summer Meeting 2022

  §1

  Niniejszy Regulamin ustala zasady uczestnictwa w Spotkaniu Partner Summer Meeting 2022, zwanym dalej Spotkaniem, który odbywa się w terminie od 07.09.2022 do 08.09.2022 w Hotel Narvil Conference & Spa – ul. Czesława Miłosza 14a, 05-140 Serock zwanym dalej Hotelem.

  §2

  1.     Organizatorem Spotkania jest MWT Solutions z siedzibą przy ulicy Szyperskiej 14, 61-754 Poznań; e-mail: marketing@mwtsolutions.eu, zwany dalej: Organizatorem.

  2.     Uczestnikami Spotkania mogą być Partnerzy firmy MWT Solutions zaproszeni na Wyjazd przez Organizatora, zwani dalej Uczestnikami.

  3.     Zgłoszenie to działanie podjęte przez Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie się na Spotkanie.

  4.     Formularz rejestracyjny – dokument według wzoru w postaci elektronicznej, skutecznie dostarczony do Organizatora.

  §3

  1.     Warunkiem uczestnictwa w Spotkaniu jest skuteczne dokonanie zgłoszenia poprzez Formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie:

  2.     Na adres poczty elektronicznej, podany w formularzu rejestracyjnym, zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji na Spotkanie.

  3.     Odwołanie uczestnictwa jest możliwe nie później niż na 3 dni roboczych przed terminem Spotkania i wymaga wysłania e-mail na adres marketing@mwtsolutions.eu.

  4.     Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń, w szczególności do odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora. Uczestnikiem seminarium nie mogą być również przedstawiciele partnera firmy MWT Solutions. W przypadku nie przyjęcia zgłoszenia, dane osobowe zostaną odrzucone i nie będą przetwarzane przez Organizatora wydarzenia. Organizator powiadomi o tym fakcie drogą mailową.

  5.     W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 konferencja będzie prowadzona z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa, wynikających z wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących organizowania spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii.

  §4

  1.     Administratorem danych osobowych jest Organizator.

  2.     Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Spotkania tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  3.     Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celach marketingowych, związanych z działalnością firmy MWT Solutions S.A., na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Uczestnika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  4.     Odbiorcami danych Uczestnika mogą być upoważnieni pracownicy Organizatora.

  5.     Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji Spotkania, oraz w celach statystycznych- miesiąc po jego zakończeniu. W przypadku zgody w celu prowadzenia działań marketingowych- do czasu jej cofnięcia.

  6.     Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7.     Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO.

  8.     W oparciu o dane osobowe Uczestnika nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą podlegały profilowaniu.

  9.     Podanie przez Uczestnika danych w formularzu zgłoszeniowym na Spotkanie jest niezbędne do organizacji Spotkania, a w kolejnym etapie do jego przeprowadzenia. Wyrażenie przez Uczestnika odrębnej zgody w celu prowadzenia działań marketingowych jest dobrowolne i nie stanowi warunku zgłoszenia udziału w Spotkaniu.

  10.  Uczestnik może w dowolnym momencie po Spotkaniu wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

  11.  W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw wystarczy przesłać do Organizatora wiadomość e-mail na adres: gdpr@mwtsolutions.pl

  §5

  1.     Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Spotkania. W przypadku odwołania Organizator poinformuje o tym mailowo zarejestrowanych Uczestników.

  2.     Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian do programu Spotkania.

  3.     Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa, a także regulaminu obiektu, obowiązujących w miejscu odbywania się Spotkania.

  4.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i szkody materialne oraz szkody na osobie powstałe bez jego winy, w szczególności wynikające z nieprzestrzegania warunków uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które zostaną zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Spotkania.

  5.     Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia, także na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Spotkania.

  6.     Uczestnicy zakwaterowani w określonym pokoju zobowiązują się do zdania pokoju w stanie nienaruszonym ostatniego dnia Spotkania.

  7.     Uczestnicy, którzy zauważą szkody w swoich pokojach przy kwaterowaniu, są zobowiązani niezwłocznie zgłosić je w recepcji Hotelu, aby uwolnić się od odpowiedzialności za ich spowodowanie.

  8.     Uczestnik bierze udział w zajęciach szkoleniowo–rekreacyjnych oraz imprezach integracyjnych z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

  9.     Organizator zapewnia Uczestnikom miejsce noclegowe, miejsce parkingowe, wyżywienie, udział w zajęciach szkoleniowo-rekreacyjnych.

  10.  Kontakt pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który przesłał Organizatorowi formularz rejestracyjny, odbywa się drogą elektroniczną, po stronie Uczestnika na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym, a po stronie Organizatora na następujący adres e-mail: partnerzy.marketing@mwtsolutions.eu

  11.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.07.2022.

  12.  W sprawach spornych decyduje Organizator. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  13.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.