]

  Nota prawna

  Zasady korzystania z Witryny

  1. Użytkownik może korzystać z Witryny wyłącznie dla własnego, niepublicznego użytku, jednakże nie w celach komercyjnych.
  2. Wygląd i treść Witryny, w tym także jej podstron, oraz wszelkie inne utwory w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującego prawa autorskiego, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie, programy komputerowe, udostępniane Użytkownikom za pośrednictwem Witryny (wspólnie zwane dalej „Informacjami”), stanowią własność MWT Solutions lub są wykorzystywane przez MWT Solutions na podstawie stosownych licencji lub zezwoleń i są objęte ochroną wynikającą z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
  3. MWT Solutions kategorycznie stwierdza i zastrzega, iż zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia lub przyrzeczenia zawarcia, ani także nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie w części lub w całości na Użytkownika jakichkolwiek praw do Informacji lub ich elementów, chyba że co innego wyraźnie wynika Zasad lub z pisemnego pod rygorem nieważności oświadczenia odpowiednio MWT Solutions albo innej upoważnionej osoby.
  4. MWT Solutions upoważnia Użytkownika jedynie do nieodpłatnego przeglądania Informacji, pobierania ich w celu utrwalenia, utrwalania w dowolnej formie w celu późniejszego wykorzystania oraz do wykorzystywania Informacji, jednakże z wyraźnym wyłączeniem wyglądu Witryny lub jej poszczególnych elementów graficznych, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie, jakichkolwiek znaków handlowych lub towarowych lub ich części.
  5. MWT Solutions kategorycznie stwierdza i zastrzega, iż zasady i sposób korzystania z Informacji stanowiących udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Witryny programy komputerowe regulują odrębne warunki korzystania z nich, zaś wobec braku ich akceptacji przez Użytkownika nie jest on uprawniony na podstawie Umowy do posiadania lub używania tych Informacji.
  6. MWT Solutions kategorycznie stwierdza i zastrzega, iż korzystanie przez Użytkownika z Informacji nie może w jakikolwiek sposób naruszać przysługujących MWT Solutions lub upoważnionym osobom trzecim praw, w szczególności, choć nie wyłącznie, praw autorskich i własności przemysłowej z tytułu ewentualnie udostępnionych patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych czy oznaczeń geograficznych objętych ochroną na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  7. MWT Solutions kategorycznie stwierdza i zastrzega, iż Użytkownikowi nie wolno w szczególności, choć nie wyłącznie, w jakikolwiek sposób modyfikować Informacji, a także upubliczniać ich choćby w części, bez uprzedniego, pisemnego pod rygorem nieważności, zezwolenia MWT Solutions, w szczególności, choć nie wyłącznie, poprzez udostępnianie ich za pośrednictwem jakiejkolwiek strony w sieci Internet lub w jakiejkolwiek innej sieci lub przy użyciu odnośników do Witryny lub do poszczególnych Informacji, upublicznionych na takich stronach.
  8. MWT Solutions kategorycznie stwierdza i zastrzega, iż Użytkownik zobowiązany jest do odtwarzania Informacji opatrzonych prawdziwym, widocznym i nieusuwalnym ostrzeżeniem o przysługujących do nich prawach autorskich oraz innych prawach własności, jednakże z wyłączeniem ograniczonego upoważnienia przyznanego Użytkownikowi zgodnie z Zasadami.
  9. MWT Solutions kategorycznie stwierdza i zastrzega, iż Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich utrwalonych w jakikolwiek sposób Informacji, nie później niż w 24 (dwadzieścia cztery) godziny od chwili rozwiązania Umowy, chyba że co innego wyraźnie wynika z odrębnych warunków korzystania z poszczególnych Informacji.
  10. MWT Solutions kategorycznie stwierdza i zastrzega, iż może zdarzyć się, że Informacje będą niekompletne lub będą zawierały nieścisłości, omyłki lub błędy, których usunięcie lub naprawa następować będzie niezwłocznie po ich wykryciu, jednakże w miarę możliwości, bez powiadamiania o tym Użytkownika.
  11. MWT Solutions kategorycznie stwierdza i zastrzega, iż nie udziela przy wykorzystaniu Usług jakichkolwiek zapewnień lub gwarancji związanych z Informacjami, w szczególności, choć nie wyłącznie, z ich wykorzystywaniem lub wynikiem wykorzystywania.
  12. MWT Solutions kategorycznie stwierdza i zastrzega, iż wyłączona jest jakiejkolwiek odpowiedzialność MWT Solutions za szkodę poniesioną przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Informacji lub brakiem możliwości korzystania z Informacji.
  13. MWT Solutions kategorycznie stwierdza i zastrzega, iż odnośniki do jakichkolwiek stron w sieci Internet, umieszczone zostały w Witrynie wyłącznie dla wygody Użytkownika, jednakże MWT Solutions nie mając wpływu na ich treść lub wygląd nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu korzystania lub w związku z korzystaniem z nich przez Użytkownika, który czyni to każdorazowo wyłącznie na swoją odpowiedzialność.
  14. MWT Solutions kategorycznie stwierdza i zastrzega, iż jakiekolwiek inne niż określone w Zasadach korzystanie z Informacji wymaga uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody MWT Solutions.
  15. MWT Solutions kategorycznie stwierdza i zastrzega, iż treść Witryny nie stanowi oferty w rozumieniu aktualnych przepisów prawa.