]


  Regulamin promocji ManageEngine Pack 2022 z dnia 6 września 2022 r.

  §1 Definicje

   

  1. „Uczestnik Promocji” – przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą na obszarze Polski (zarejestrowany we właściwym rejestrze oraz posiadający polski numer identyfikacji podatkowej) i dokonujący nabycia Produktów promocyjnych na własny użytek (użytkownik końcowy); w szczególności osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną.
  2. „Pakiet” – zbiór Produktów, w ramach których Uczestnik Promocji może dobierać Produkty w celu uzyskania Rabatu.
  3. „Partner” przedsiębiorca, posiadający zawartą z Organizatorem umowę współpracy (Umowę Partnerską) w zakresie sprzedaży oprogramowania ManageEngine. Lista partnerów dostępna na stronie: https://mwtsolutions.eu/partnerzy-manageengine/
  4. „Produkt Promocyjny” (Produkt) – Oprogramowanie ManageEngine znajdujące się w portfolio MWT Solutions S.A., przypisane do Pakietu zgodnie z podziałem przedstawionym w §4 ust. 6.
  5. „Promocja” akcja sprzedaży Produktów Promocyjnych prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą „ManageEngine Pack 2022” skierowana do Uczestników Promocji, spełniających warunki określone w niniejszym regulaminie.
  6. „Rabat” – możliwa do uzyskania przez Uczestnika Promocji, w ramach Promocji korzyść w postaci obniżenia ceny Produktu o określoną procentowo wartość lub do określonej w Regulaminie kwoty. Wartość przyznanego Rabatu zależna jest od ilości zakupionych w ramach jednej transakcji Produktów Promocyjnych. Rabat naliczany jest od wartości (ceny) najtańszego Produktu nabytego w ramach jednej transakcji. Rabat ma charakter jednorazowy i nie podlega sumowaniu.
  7. „Zamówienie” – jest kompletny i prawidłowo podpisany dokument zamówienia zgodny z szablonem zatwierdzonym w czasie jego składania przez Organizatora.

  §2 Opis promocji

   

  1. Organizatorem promocji jest MWT Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu, 61-754 Poznań, przy ul. Szyperskiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000736715, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 190.000,00 zł, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 778-145-10-59 oraz numerem REGON 300721670 („Organizator”).
  2. Regulamin dotyczy bezpośredniej sprzedaży oprogramowania przez MWT Solutions S.A. (Zamówienia składane bezpośrednio przez Uczestników Promocji) oraz sprzedaży za pośrednictwem sieci Partnerów (Zamówienia składane w imieniu lub na rzecz Uczestników Promocji przez Partnera), których lista publikowana jest na stronie https://mwtsolutions.eu/partnerzy-manageengine/
  3. Promocja obowiązuje w okresie od 06.09.2022 r. do 31.12.2022 r.
  4. Zakresem promocji jest objęta wyłącznie sprzedaż Produktów Promocyjnych do Uczestników Promocji na obszarze Polski.
  5. Zakresem promocji nie jest objęte rozszerzenie oraz odnowienie licencji/subskrypcji oprogramowania ManageEngine.

  §3 Warunki uczestnictwa w promocji

   

  1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest złożenie w okresie obowiązywania Promocji Zamówienia, obejmującego zakup Produktów Promocyjnych w ramach wybranego Pakietu/Pakietów, przy spełnieniu warunków i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

  §4 Zasady promocji

  1. W czasie trwania Promocji, Uczestnik Promocji składając Zamówienie obejmujące zakup licencji lub subskrypcji co najmniej dwóch Produktów Promocyjnych należących do jednego pakietu otrzymuje Rabat w następującej wysokości:

  1. przy zakupie 2 (dwóch) różnych Produktów promocyjnych w ramach jednego Pakietu – Rabat 25% naliczony od ceny najtańszego z nich.
  2. przy zakupie 3 (trzech) różnych Produktów promocyjnych w ramach jednego Pakietu – Rabat 50% naliczony od ceny najtańszego z nich.
  3. przy zakupie 4 (czterech) i więcej różnych Produktów promocyjnych w ramach jednego Pakietu –Rabat polegający na obniżeniu ceny najtańszego Produktu do 1 zł. — przy czym maksymalny Rabat w ramach jednego zamówienia nie może przekroczyć kwoty 200.000 zł netto (słownie: dwieście tysięcy złotych netto)

  2. W przypadku, gdy cena dwóch lub więcej Produktów Promocyjnych jest jednakowa, Rabat zostanie naliczony od jednego z nich.
  3. Produkty Promocyjne mogą być nabywane jako licencje bezterminowe, licencje terminowe (roczne) lub subskrypcje (Saas/Cloud) – na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie Licencyjnej (EULA) lub Umowie Subskrypcyjnej (MSA) przez Producenta.
  4. Posiadane przez Uczestnika licencje/subskrypcje Oprogramowania, nabyte przed rozpoczęciem Promocji lub w jej trakcie jej trwania w ramach innych zamówień, nie są traktowane jako Produkty Promocyjne i nie są uwzględniane przy obliczeniu wysokości Rabatu, o którym mowa w ust. 1.
  5. Uczestnik Promocji może kompletować Produkty w ramach następujących Pakietów:

  1. Pakiet HelpDesk, Produkty: Endpoint Central, ServiceDesk Plus, ADManager Plus, ADSelfService Plus, Identity Manager Plus, ME Analytics
  2. Pakiet Data Loss Protection, Produkty: DataSecurity Plus, ADAudit Plus, Exchange Reporter Plus, M365 Manager Plus, Password Manager Pro, EventLog Analyzer, Vulnerability Manager Plus,  Device Control Plus
  3. Pakiet Monitoring IT, Produkty: OpManager Plus, Vulnerability Manager Plus, Patch Manager Plus
  4. Pakiet Security Information and Event Management, Produkty: Data Security Plus, ADAudit Plus, Exchange Reporter Plus, M365 Security Plus, Log360, EventLog Analyer, Firewall Analyzer
  5. Pakiet Asset Management & CMDB, Produkty: ServiceDesk Plus, Asset Explorer, Key Manager Plus, Endpoint Central, OpManager, ME Analytics Plus
  6. Pakiet Security, Produkty: Endpoint Central, DataSecurity Plus, ADAudit Plus, Exchange Reporter Plus, M365 Manager Plus, M365 Security Plus, ADSelfService Plus, Password Manager Pro, LOG360, EventLog Analyzer, Network Configuration Manager, Firewall Analyzer, NetFlow Analyzer
  7. Pakiet Identinity Management, Produkty: ADManager Plus, ServiceDesk Plus + ServiceCatalog, ADAudit Plus, ADSelfService Plus, Password Manager Pro, Identity Manager Plus, M365 Manager Plus

  6. Celem zakupu Produktów w przewidzianych cenach promocyjnych, Uczestnik Promocji winien wskazać chęć skorzystania z warunków przez nią objętych.
  7. Promocja obejmuje zamówienia na produkty składane w określonych przez Dystrybutora cechach SRP (rekomendowanych cenach sprzedaży) obowiązujących na obszarze Polski.
  8. Jeżeli zamówienie składane jest przez Partnera, zobowiązuje się on do uwzględnienia całości uzyskanego Rabatu w cenach sprzedaży zaoferowanych Uczestnikowi Promocji.
  9. Produkty zakupione w ramach Promocji nie podlegają zwrotowi, tak w czasie trwania Promocji jak i po jej zakończeniu.

  10. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie, przy czym każde Zamówienie składane w ramach Promocji będzie traktowane odrębnie i dla każdego ustalany będzie Rabat zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 1.

  §5 Postanowienia końcowe


  1. Złożenie Zamówienia w ramach promocji jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
  2. Promocja nie łączy się z innymi aktualnie obowiązującymi promocjami MWT Solutions S.A. lub ofertami specjalnymi MWT Solutions S.A.
  3. Organizator może zakończyć Promocję (wycofać ofertę) w każdym czasie bez podania przyczyny.
  4. MWT Solutions S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.