]

  Klauzula informacyjna

  Szanowni Państwo,

  chcielibyśmy Państwa poinformować, w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe oraz wskazać cel, któremu mają one służyć. Poprzez wyjaśnienie tych kwestii, chcemy spełnić ciążący na nas obowiązek informacyjny wynikający z RODO. W związku z powyższym chcielibyśmy, aby wiedzieli Państwo, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest MWT Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w formie wiadomości e-mail pod adresem: gdpr@mwtsolutions.eu bądź listownie pisząc na adres siedziby Administratora.
  3. Państwa dane mogą być przetwarzane:
  • w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej;
  • jeżeli wyrazili Państwo zgodę, w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych na podany przez Państwa numer telefonu lub adres e-mail;
  • w celu realizacji zawartej z Państwem umowy na podstawie złożonego zamówienia lub podjęcia działań w celu jej zawarcia;
  • w celu realizacji zawartej z Państwem umowy o przeprowadzenie warsztatów, szkoleń i konferencji lub podjęcia działań w celu ich zawarcia;
  • spółka może również przetwarzać dane, jeżeli wyrazili Państwo chęć otrzymywania od nas newslettera.
  1. Państwa dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji. Dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres niezbędny do jej realizacji. W przypadku udzielenia przez Państwa zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do czasu jej cofnięcia lub do czasu rezygnacji z chęci otrzymywania newslettera.
  2. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał naszym upoważnionym pracownikom, współpracownikom, a także dostawcom usług, z których korzystamy (np. usługi informatyczne, marketingowe itp.).
  3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych w oparciu o Państwa zgodę – prawo do przenoszenia danych.
  4. W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, prośbę lub żądanie, a także w celu zawarcia lub realizacji umowy i/lub wysyłania informacji handlowych i marketingowych.
  8. Państwa dane osobowe będą podlegały profilowaniu.
  9. Wszelkie pytania oraz żądania dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo zgłaszać na adres mailowy: gdpr@mwtsolutions.eu.