Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

]

Právní doložka

Pravidla používání webových stránek

 1. Uživatel může webové stránky používat výhradně pro své vlastní, neveřejné použití, nikoli pro komerční účely.
 2. Vzhled a obsah webových stránek, včetně jejich podstránek, a jakýkoliv další díla ve smyslu ustanovení platného autorského zákona, zejména, nikoli však výlučně, počítačové programy zpřístupněné uživatelům prostřednictvím webových stránek (dále nazývané společně „informacemi“), jsou vlastnictvím společnosti MWT Solutions nebo používány společností MWT Solutions na základě příslušných licencí nebo povolení a jsou chráněny příslušnými, platnými právními předpisy.
 3. Společnost MWT Solutions kategoricky prohlašuje a stanoví, že uzavření Smlouvy nepředstavuje uzavření ani příslib uzavření a nemůže zakládat nárok na uzavření smlouvy o převodu v části nebo v celku jakýchkoli práv na informace nebo jejich součástí na uživatele, pokud to jasně nevyplývá z Podmínek nebo z výhradně písemného prohlášení společnosti MWT Solutions nebo jiné oprávněné osoby.
 4. Společnost MWT Solutions pověřuje uživatele pouze k bezplatnému prohlížení informací, jejich stahování za účelem uložení, zaznamenání v libovolné formě pro pozdější použití a používání těchto informací, avšak s výslovným vyloučením vzhledu webových stránek nebo jejich jednotlivých grafických prvků, zejména, avšak nikoli výlučně, jakýchkoliv ochranných nebo obchodních známek nebo jejich částí.
 5. Společnost MWT Solutions kategoricky prohlašuje a stanoví, že pravidla a způsob používání informací tvořících počítačové programy zpřístupněné uživateli prostřednictvím webových stránek se řídí samostatnými podmínkami jejich používání a v případě, že je uživatel nepřijme, není oprávněn na základě Smlouvy tyto informace vlastnit nebo používat.
 6. Společnost MWT Solutions kategoricky prohlašuje a stanoví, že používání informací uživatelem nesmí žádným způsobem porušovat práva společnosti MWT Solutions nebo oprávněných třetích stran, zejména, avšak nikoli výlučně, autorská práva a průmyslové vlastnictví kvůli možným sdíleným patentům, užitným vzorům, ochranným známkám, průmyslovým vzorům a uspořádání integrovaných obvodů nebo zeměpisných označení chráněných příslušnými zákony.
 7. Společnost MWT Solutions kategoricky prohlašuje a stanoví, že Uživatel nesmí zejména, avšak nikoli výlučně, Informace jakýmkoliv způsobem upravovat a zveřejňovat, a to i částečně, bez nezbytného předchozího, písemného souhlasu společnosti MWT Solutions, povolení MWT Solutions zejména, avšak nikoli výlučně, jejich zpřístupněním prostřednictvím jakékoli webové stránky na internetu nebo v jakékoli jiné síti nebo pomocí odkazů na webovou stránku nebo na konkrétní informace zveřejněné na těchto webových stránkách.
 8. Společnost MWT Solutions kategoricky prohlašuje a stanoví, že Uživatel je povinen reprodukovat Informace opatřené skutečným, viditelným a neodstranitelným varováním o autorských právech, která se k nim vztahují, a ostatních vlastnických právech, avšak s výjimkou omezeného oprávnění uděleného Uživateli v souladu s Pravidly.
 9. Společnost MWT Solutions kategoricky prohlašuje a stanoví, že Uživatel je povinen odstranit na své náklady veškeré Informace zaznamenané jakýmkoliv způsobem, a to nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od doby ukončení Smlouvy, nevyplývá-li výslovně něco jiného z odlišných podmínek pro použití jednotlivých Informací.
 10. Společnost MWT Solutions kategoricky prohlašuje a vyhrazuje si, že se může stát, že Informace budou neúplné nebo budou obsahovat nepřesnosti, omyly nebo chyby, jejichž odstranění nebo oprava proběhne dle možností bezprostředně po jejich zjištění a to bez upozorňování uživatele.
 11. Společnost MWT Solutions kategoricky prohlašuje a stanoví, že při používání Služeb neposkytuje žádné záruky ani ujištění související s Informacemi, zejména, avšak nikoli výlučně, s jejich použitím nebo výsledkem použití.
 12. Společnost MWT Solutions kategoricky prohlašuje a stanoví, že je vyloučená jakákoliv odpovědnost společnosti MWT Solutions za škody vzniklé Uživateli v souvislosti s používáním Informací nebo nemožností tyto informace používat.
 13. Společnost MWT Solutions kategoricky prohlašuje a stanoví, že odkazy na jakékoli webové stránky na internetu byly umístěny na webové stránky pouze pro pohodlí uživatele, avšak společnost MWT Solutions, která nemá žádný vliv na jejich obsah nebo vzhled, nenese v žádném případě odpovědnost za jejich používání nebo v souvislosti s jejich používáním uživatelem, který tak činí pokaždé výhradně na svou odpovědnost.
 14. Společnost MWT Solutions kategoricky prohlašuje a stanoví, že jakékoli jiné použití informací, než je uvedeno v Pravidlech, vyžaduje získání nutného, předchozího, písemného souhlasu společnosti MWT Solutions.
 15. Společnost MWT Solutions kategoricky prohlašuje a stanoví, že obsah webových stránek není nabídkou ve smyslu platných zákonů.