Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

]

Pravidla používání webových stránek

 1. Tyto Pravidla používání webových stránek („Pravidla“) vydává MWT Solutions S.A. („MWTS“) se sídlem v Poznani, ulice Szyperska 14, 61-745 Poznaň, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000736715, jejíž registrační spisy jsou vedeny Okresním soudem Poznaň – Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII. obchodním oddělením Národního soudního rejstříku, s použitím jejího daňového identifikačního čísla PL7781451059 a čísla REGON (IČ) 300721670.
 2. Pravidla stanovují podmínky, za kterých společnost MWTS bezplatně zpřístupňuje používání webových stránek (dále jen „Stránky“) společnosti MWTS a jejích poboček, včetně obsahu nebo nástrojů na nich obsažených, nebo takto poskytovaných služeb.

 3. Používáním těchto Stránek souhlasíte s tím, že se budete řídit podmínkami těchto Pravidel. Pokud nesouhlasíte s podmínkami těchto Pravidel, není další používání Stránek povoleno.

 4. Práva ke Stránkám jako celku náleží společnosti MWTS, zatímco práva k jednotlivým prvkům jejich obsahu náleží společnosti MWTS nebo fyzickým či právnickým osobám, jejichž materiály jsou na Stránkách legálně zpřístupněny.

 5. Služby a obsah dostupné na Stránkách jsou k dispozici všem návštěvníkům s výjimkou služeb nebo obsahu, které vyžadují registraci, což je výslovně uvedeno v obsahu příslušné webové podstránky.

 6. Při používání Stránek se do IT systému uživatele instalují soubory cookie pro identifikační a statistické účely. Další informace o souborech cookie používaných společností MWTS jsou k dispozici v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na těchto Stránkách.

 7. Uživatelé Stránek mají právo používat příspěvky zpřístupněné prostřednictvím stránek pouze v rámci tzv. povoleného užití, které se řídí ustanoveními zákona o autorském právu a právech s ním souvisejících (Dz. U. z roku 2006, č. 90, bod 631, ve znění pozdějších předpisů).

 8. Používání Stránek probíhá prostřednictvím veřejného internetu, který ze své podstaty nezaručuje spolehlivost nebo důvěrnost komunikace mezi uživatelem a MWTS, včetně obsahu přenášených informací a utajení údajů uživatele.

 9. MWTS vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila, že Stránky budou dostupné vždy, za všech okolností a v plném rozsahu, což ale nezaručuje a neodpovídá za jejich dostupnost.

 10. Stránky a obsah, nástroje nebo služby na nich obsažené lze používat pouze pro vlastní potřebu k účelům slučitelným s účelem Stránek a v souladu se zákonem, těmito Pravidly a dobrými mravy. Zejména jejich použití v jakékoli organizované ziskové nebo neziskové činnosti není povoleno bez písemného souhlasu MWTS.

 11. Stížnosti a připomínky ohledně fungování stránek a dostupného obsahu, nástrojů a služeb zasílejte na e-mailovou adresu marketing@mwtsolutions.eu. Stížnost by měla obsahovat alespoň jméno, příjmení, e-mailovou adresu a podrobný popis okolností a nesrovnalostí, které jsou důvodem stížnosti, jinak může MWTS stížnost ponechat bez dalšího projednání. Stížnosti budou vyřízeny do 14 dnů od jejich obdržení. Stěžovatel bude o výsledku stížnosti informován e-mailem.

 12. MWTS vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila řádné fungování nástrojů a služeb poskytovaných na Stránkách bez přerušení, ale MWTS zároveň nenese odpovědnost za jakékoli následky vyplývající z jejich nesprávného fungování nebo nedostupnosti v jakémkoli okamžiku, včetně následků vyplývajících z používání nástrojů a služeb.

 13. MWTS vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila aktuálnost, přesnost a nepřetržitou dostupnost obsahu Stránek, ale zároveň MWTS nenese odpovědnost za jakékoli následky způsobené neaktuálností, nepřesností, nesprávností nebo nedostupností obsahu v jakémkoliv okamžiku, včetně následků vyplývajících ze spoléhání se na tento obsah.

 14. MWTS vynakládá veškeré úsilí na to, aby Stránky neobsahovaly škodlivý software, ale zároveň MWTS nenese odpovědnost za dopady používání Stránek na systém informačních a komunikačních technologií uživatele, včetně technické infrastruktury a dat.

 15. MWTS neodpovídá za následky nesprávného používání Stránek, včetně následku zablokování nebo zrušení registrací ze strany MWTS.

 16. MWTS neodpovídá za právní, finanční ani jiné následky používání uživatelem informací z těchto Stránek. Společnost MWTS nenese odpovědnost za jakoukoli škodu nebo ztrátu, včetně ušlého zisku uživatele nebo třetích stran, která jakýmkoli způsobem souvisí s použitím těchto informací, včetně rozhodnutí v jednotlivém případě. Uživatel používá Stránky na vlastní riziko.

 17. Společnost MWTS neodpovídá za správnost činnosti operátorů, kteří poskytují připojení ke Stránkám, a to ani ze strany společnosti MWTS, ani ze strany osob, které Stránky používají.

 18. Společnost MWTS je oprávněna kdykoli změnit tyto Pravidla. Změna Pravidel nevyžaduje předchozí oznámení a vstupuje v platnost, jakmile je nová verze Pravidel zveřejněna na Stránkách. Pokud nesouhlasíte se změnou Pravidel, není další používání Stránek povoleno.

 19. MWTS může kdykoli změnit rozsah nebo typ obsahu dostupného na Stránkách a může také rozšířit, upravit, omezit nebo ukončit nabídku jak některých funkcí, tak všech nástrojů nebo služeb dostupných na Stránkách.

 20. MWTS si vyhrazuje právo na závazný výklad obsahu Pravidel.

 21. MWTS neodpovídá za obsah, fungování nebo bezpečnost stránek nebo webů jiných subjektů, na které jsou na těchto Stránkách uvedeny odkazy. Tyto strany fungují nezávisle a MWTS je nemůže nijak kontrolovat. Doporučujeme, abyste si při návštěvě jiných stránek přečetli zásady ochrany osobních údajů a pravidla použití jejich vlastníka.

 22. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s používáním Stránek, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny věcně příslušným soudem.