Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

]

Podmínky konference ManageEngine RoadShow 2023

Podmienky konferencie ManageEngine RoadShow 2023

I Definície

Význam pojmov použitých v nižšie uvedených podmienkach je nasledovný:

 1. Konferencia – podujatie organizované spoločnosťou MWT Solutions S.A., organizačná zložka, na ktorom sa diskutuje o témach zahrnutých v programe.
 2. Organizátor – MWT Solutions S.A., organizačná zložka so sídlom na adrese MWT Solutions S.A., Organizačná zložka, Freyova 1/12, Vysočany,190 00, Praha 9
 3. Účastník – osoba, ktorá sa zúčastňuje konferencie aktívne (prednášajúci) alebo pasívne (poslucháč).
 4. Registrácia – úkony, ktoré účastník vykoná pri registrácii na konferenciu.
 5. Registračný formulár – dokument podľa vzoru v elektronickej podobe, účinne doručený organizátorovi.

II Všeobecné ustanovenia

 1. Konferencia sa bude konať na mieste uvedenom na webovej stránke spolu s registračným formulárom.
 2. Organizátorom konferencie je spoločnosť MWT Solutions S.A., Organizačná zložka.
 3. Oficiálna webová stránka konferencie je: mwtsolutions.eu

III Pravidlá účasti na konferencii

 1. Účasť na konferencii je podmienená účinným odoslaním registračného formulára, ktorý nájdete na adrese https://manageengine.mwtsolutions.eu/sk/manageengine-road-show-2023
 2. Na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári bude zaslaný e-mail s aktivačným odkazom, po potvrdení odkazu bude registrácia na konferenciu dokončená.
 3. Zrušenie registrácie je možné najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konferencie a vyžaduje si zaslanie e-mailu na adresu info@mwtsolutions.cz.
 4. Účastník konferencie vyhlasuje, že osoba uvedená v registračnom formulári je zamestnancom spoločnosti uvedenej vo formulári.
 5. Na konferencii sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia jednej spoločnosti.
 6. Organizátor si vyhradzuje právo výberu predložených prihlášok, najmä odmietnutie prihlášok predložených subjektmi pôsobiacimi v konkurenčnom vzťahu k organizátorovi. Ak prihláška nebude prijatá, osobné údaje budú zamietnuté a organizátor konferencie ich nebude ďalej spracovávať. Organizátor oznámi túto skutočnosť odosielateľovi prihlášky e-mailom.
 7. Je prísne zakázané nahrávať alebo akýmkoľvek spôsobom zdieľať materiály prezentované počas konferencie.
 8. S cieľom zabrániť šíreniu vírusu SARS-CoV-2 bude konferencia prebiehať v súlade so všetkými bezpečnostnými opatreniami a pravidlami vyplývajúcimi zo smerníc platných v Slovenskej republike v čase konania konferencie.

IV Osobné údaje

 1. Správcom osobných údajov je organizátor.
 2. Osobné údaje uvedené vo formulári budú spracované na účely organizácie a realizácie konferencie, t. j. na základe článku 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 3. Organizátor môže spracúvať osobné údaje účastníka na marketingové účely súvisiace s činnosťou spoločnosti MWT Solutions S.A., organizačná zložka, na základe samostatného súhlasu účastníka vyjadreného zaškrtnutím príslušného políčka v registračnom formulári, t. j. na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
 4. Príjemcami údajov účastníka môžu byť oprávnení zamestnanci organizátora, výrobcu systémov ManageEngine a partnerov spoločnosti MWT Solutions S.A., organizačná zložka.
 5. Osobné údaje poskytnuté účastníkom sa budú uchovávať do konania konferencie a na štatistické účely jeden mesiac po skončení konferencie. V prípade súhlasu s vykonávaním marketingových aktivít – do jeho odvolania.
 6. Účastník má právo na prístup k svojim údajom a právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, ako aj právo na prenos údajov, právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním.
 7. Účastník má právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu osobných údajov – predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, ak zistí, že spracúvanie jeho osobných údajov je v rozpore s ustanoveniami GDPR.
 8. Na základe osobných údajov účastníka sa nebudú prijímať žiadne automatizované rozhodnutia, t. j. nebudú predmetom profilovania.
 9. Poskytnutie údajov účastníka v registračnom formulári konferencie, ako je uvedené v bode 2, je nevyhnutné na organizáciu konferencie a neskôr na jej uskutočnenie. Poskytnutie samostatného súhlasu účastníka na účely marketingových aktivít je dobrovoľné a nie je podmienkou registrácie na konferenciu.
 10. Účastník môže súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely kedykoľvek po skončení konferencie odvolať.
 11. Ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva, stačí poslať e-mail organizátorovi na túto adresu: gdpr@mwtsolutions.eu.

V Záverečné ustanovenia

 1. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť konferenciu. V prípade zrušenia bude organizátor informovať prihlásených účastníkov e-mailom.
 2. Organizátor pripúšťa možnosť drobných zmien v programe konferencie.
 3. Všetci účastníci sú povinní dodržiavať poriadok, požiarny a bezpečnostný poriadok, ako aj pravidlá a predpisy priestorov platné v mieste konania konferencie.
 4. Organizátor nezodpovedá za udalosti alebo škody na majetku alebo osobách, ktoré vznikli bez jeho zavinenia, najmä v dôsledku nedodržania podmienok účasti. Organizátor nezodpovedá za veci účastníkov, ktoré sa počas konferencie stratia, poškodia alebo odcudzia.
 5. Účastníci nesú plnú hmotnú zodpovednosť za všetky škody, ktoré spôsobia, a to aj v priestoroch, kde sa konajú akékoľvek aktivity súvisiace s konferenciou.
 6. Kontakt medzi organizátorom a účastníkom, ktorý zaslal organizátorovi registračný formulár, sa uskutoční elektronicky, a to organizátorom na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári a účastníkom na e-mailovú adresu: info@mwtsolutions.cz.
 7. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa: 18.04.2023.
 8. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok.